FAQ

Lees hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden:

Zoals opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers in Nederland (uitgezonderd ZZP’ers). Een plan van aanpak is een verplicht onderdeel van deze RI&E. Iedere organisatie is verplicht om de veiligheid van haar medewerkers, klanten en producten te waarborgen. Alert biedt u de middelen en diensten om dit te realiseren en wijst u op de risico’s in en om uw organisatie. Samen met u nemen we de verantwoordelijkheid voor een complete visie en gezamenlijke aanpak en leggen we de focus op veiligheid. Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E, maar zij mogen in plaats hiervan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.
Naast het gegeven dat een VCA-certificering noodzakelijk kan zijn om een opdracht binnen te halen, is het ook een tool waarmee de bedrijfsvoering verbeterd wordt. Zo kan een gestructureerd overzicht van verzuimoorzaken een onderneming helpen preventieve maatregelen te nemen. De vastlegging van alle aspecten rondom veiligheid, gezondheid en milieu kan ook helpen bij het systematisch controleren van machines, het uitgavenbeleid van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) of de toolboxen welke er in een periode gegeven zijn inclusief de besproken onderwerpen. Bovenal geeft het de organisatie de mogelijkheid om structuren te herkennen en hierop in te spelen en kan het ook ingezet worden bij een controlebezoek van de Arbeidsinspectie om het gevoerde beleid aan te kunnen tonen. Wanneer een onderneming aangeeft de winst in te zien van een VCA-certificaat, dan pas zijn wij van Alert tevreden over de dienst die wij hebben geleverd.
Bij de coördinatie van complexe of grote projecten of het beantwoorden van complexe vraagstukken rondom veiligheid spelen veiligheidskundigen een belangrijke rol. Ook ondersteunen zij de uitvoering van projecten op het gebied van onderhoud of nieuwbouw. Vanaf de voorbereiding van een project – bijvoorbeeld het opstellen van de Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E) – tot en met de Taak Risico Analyses (TRA) voor de risicovolle specifieke klussen spelen veiligheidskundigen een rol. Dit betreft niet alleen de coordinatie van projecten (hoger veiligheidskundigen), maar zeker ook de ondersteuning van het middenkader (middelbaar veiligheidskundigen) of het toezichthouden bij risicovolle taken (operationeel veiligheidskundigen).
Een van de werkzaamheden die direct in een hogere risicoklasse vallen is werken op hoogte. Hiervan is vaak veel eerder sprake dan men denkt. Werkzaamheden die uitgevoerd worden op een niveau dat hoger ligt dan twee meter, voldoen al aan de eisen om extra veiligheidsvoorzieningen te treffen. Er zijn nog vele andere situaties waar men verplicht is om valbeveiliging te dragen, maar dat leggen we graag uit tijdens onze training ‘Werken met valbeveiliging’. Deze cursus is geschikt voor nieuwkomers en is tevens geschikt voor organisaties die al langer met dit soort beveiligingen werken, het kan dan als opfriscursus ingezet worden.
Heeft u een andere vraag?
Bel of mail ons en u ontvangt per omgaande een reactie!